menu

Wydz. Cywilnych
Komunikat w sprawie I ACa 685/16 (sprawa gdańska I C 279/12)


W dniu 21 października 2016 r., o godzinie 12.30, w sali 104, w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku zostanie rozpoznana sprawa z powództwa Adama D. (lidera zespołu „B.”) przeciwko Ryszardowi N. o ochronę dóbr osobistych i zapłatę. Powód żądał nakazania pozwanemu opublikowania w G.W. oświadczenia zawierającego tekst przeprosin za nazwanie go w wywiadzie udzielonym Gazecie Ś. m.in. przestępcą w związku z jego zachowaniem podczas koncertu w klubie „U”.


Wyrokiem z dnia 22 grudnia 2015 r. (I C 279/12), Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny oddalił powództwo.   


Apelację od wyroku wywiódł Adam D. 

Wyrokiem z dnia 21 października 2016 r., wydanym w sprawie I ACa 685/16 z powództwa Adama D. (lidera zespołu „B.”) przeciwko Ryszardowi N. o ochronę dóbr osobistych i zapłatę, Sąd Apelacyjny w Gdańsku w punkcie 1 oddalił apelację i w punkcie 2 zasądził od powoda na rzecz pozwanego kwotę 1.710 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.Komunikat w sprawie V ACa 94/16 (dotyczy sprawy rozpoznawanej w Sądzie Okręgowym w Toruniu IV GC 27/15)


W dniu 23 września 2016 r. o godzinie 12.00 w sali 104 w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku zostanie rozpoznana sprawa z powództwa Fundacji „L.V” w T. przeciwko E. D. SA w P. oraz PZU SA w W. z udziałem interwenientów ubocznych Towarzystwa Ubezpieczeń E. H. S.A. w S., Towarzystwa Ubezpieczeń G. S.A. w W. i Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji „W.” S.A. w W. o zapłatę i ustalenie.
Wyrokiem z dnia 16 listopada 2015 r., wydanym w sprawie IV GC 27/15, Sąd Okręgowy w Toruniu VI Wydział Gospodarczy:
I.  oddalił powództwo;    
II. zasądził od powoda Fundacji „L.V.” w W. na rzecz pozwanego E.D. S.A. w P. kwotę 7.217,00 zł tytułem kosztów procesu,
III. zasądził od powoda Fundacji „L.V.” w W. na rzecz pozwanego PZU S.A. w W. kwotę 7.217,00 zł tytułem kosztów procesu,
IV. zasądził od powoda Fundacji „L.V.” w W. na rzecz interwenienta ubocznego Towarzystwa Ubezpieczeń E. H. S.A. w S. kwotę 27.217,00 zł tytułem kosztów procesu,
V. zasądził od powoda Fundacji „L.V.” w W. na rzecz interwenienta ubocznego Towarzystwa Ubezpieczeń G. S.A. w W. kwotę 27.217,00 zł tytułem kosztów procesu,
VI. zasądził od powoda Fundacji „L.V.” w W. na rzecz interwenienta ubocznego Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji „W.” S.A. w W. kwotę 27.217,00 zł tytułem kosztów procesu.

Apelację od wyroku wywiódł powód Fundacja „L.V.” w W.

Rozpoznanie sprawy V ACa 94/16 zostało odroczone na termin z urzędu.


Komunikat w sprawie V ACa 16/16 (sprawa słupska – I C 123/13)
   

W dniu 30 sierpnia 2016 r. o godzinie 13.00 w sali 108 w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku V Wydział Cywilny zostanie rozpoznana sprawa z powództwa Rafała I. przeciwko Tomaszowi P. o zadośćuczynienie i odszkodowanie.

Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny, wyrokiem z dnia 23 września 2015 r.

1.  zasądził od pozwanego Tomasza P. na rzecz powoda Rafała I. kwotę 236.526,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami:
- od kwoty 186.038,46 zł od dnia 9 lipca 2013 r. do dnia zapłaty oraz
- od kwoty 50.488,00 zł od dnia 21 maja 2014 r. do dnia zapłaty;
2.  ustalił, iż pozwany ponosi odpowiedzialność za skutki zdarzenia z dnia 11 maja 2011 r. mogące powstać u powoda w przyszłości;
3.  oddalił powództwo w pozostałym zakresie; 
4.  zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 19.194,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu;
5.  nakazał ściągnąć od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa Sądu Okręgowego w Słupsku kwotę 2.527,79 zł tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych;  
6.  wyrokowi w pkt 1 nadał rygor natychmiastowej wykonalności.

Apelację od wyroku wywiódł pozwany Tomasz P.

Termin posiedzenia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku w sprawie V ACa 16/16 (sprawa słupska I C 123/13) z powództwa Rafała I. przeciwko Tomaszowi P. o zadośćuczynienie i odszkodowanie wyznaczony na 30 sierpnia 2016 r., na godzinę 13.00 został ODWOŁANY.Komunikat w sprawie V
ACa 786/15 (sprawa toruńska I C  1779/14)


W dniu 25 maja 2016 r. o godzinie 9.30 w sali 104 w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku zostanie rozpoznana sprawa z powództwa Paula C. przeciwko Monice D., Krzysztofowi Ł., Przemysławowi Sz. Oraz Stowarzyszeniu na Rzecz Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych, Osób Transpłciowych Oraz Osób Queer „Pracownia Różnorodności” w T. o ochronę dóbr osobistych

 
Sąd Okręgowy w Toruniu wyrokiem z dnia 1 lipca 2015 r., wydanym w sprawie I C 1779/14 nakazał pozwanym zamieszczenie tekstów przeprosin na stronie
www.spr.org.pl, w tym w artykułach archiwalnych, jak również wysłanie stosownych oświadczeń zawierających tekst przeprosin na wskazane w wyroku adresy, w pozostałej części oddalając powództwo.

   

Apelację od wyroku Sądu Okręgowego w Toruniu wywiedli pozwani oraz powód.
    

W dniu 25 maja 2016 r. na rozprawie apelacyjnej stawiła się za Rzecznika Praw Obywatelskich, który zgłosił przystąpienie do sprawy, Anna M. - Naczelnik Wydziału Prawa Antydyskryminacyjnego i złożyła obszerne pismo procesowe.

Wobec powyższego pełnomocnik powoda wniósł o odroczenie terminu rozprawy – wniosek został uwzględniony i rozprawa została odroczona na termin z urzędu.

Termin rozprawy został wyznaczony na dzień 21 lipca 2016 r., godz. 13:30, sala 104.

Wyznaczony na dzień 21 lipca 2016 r. termin rozprawy w sprawie V ACa 786/15 został odwołany.

Nowy termin rozprawy w sprawie z powództwa Paula C. przeciwko Monice D., Krzysztofowi Ł., Przemysławowi Sz. oraz Stowarzyszeniu na Rzecz Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych, Osób Transpłciowych Oraz Osób Queer „Pracownia Różnorodności” w T. o ochronę dóbr osobistych (sygn. akt V ACa 786/15) został wyznaczony na dzień 20 października 2016 r., na godzinę 12.00 sala 108.

Termin rozprawy wyznaczony na dzień 20 października 2016 r., na godzinę 12.00, sala 108 – na wniosek Stowarzyszenia na Rzecz Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych, Osób Transpłciowych Oraz Osób Queer „Pracownia Różnorodności” w T. - został odwołany.

Nowy termin rozprawy w sprawie z powództwa Paula C. przeciwko Monice D., Krzysztofowi Ł., Przemysławowi Sz. oraz Stowarzyszeniu na Rzecz Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych, Osób Transpłciowych Oraz Osób Queer „Pracownia Różnorodności” w T. o ochronę dóbr osobistych (sygn. akt V ACa 786/15) został wyznaczony na dzień 5 grudnia 2016 r., na godzinę 12.00 sala 108.


Sąd Apelacyjny w Gdańsku odroczył ogłoszenie wyroku na dzień 15 grudnia 2016 r. godz. 15.30 sala 108

W dniu 15 grudnia 2016 r., na posiedzeniu niejawnym, Sąd Apelacyjny w Gdańsku - wobec konieczności uzupełnienia braków pełnomocnictwa pełnomocnika powoda - postanowił zamkniętą rozprawę otworzyć na nowo. Wobec powyższego w dniu dzisiejszym nie zostanie w sprawie ogłoszony wyrok.

Nowy termin w sprawie został wyznaczony na dzień 16 marca 2017 r., na godzinę 14.00 (sala 104).

Sąd Apelacyjny w Gdańsku odroczył ogłoszenie wyroku na dzień 30 marca 2017 r. godz. 11:40, sala 104

Wyrokiem z dnia 30 marca 2017 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku po rozpoznaniu apelacji powoda i pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 1 lipca 2015 r., wydanego w sprawie I C 1799/14 w punkcie 1 zmienił zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w punkcie III i oddalił powództwo w tej części, zaś w punkcie 2 oddalił apelację powoda w całości oraz pozwanych w pozostałej części.  W punkcie 3 Sąd Apelacyjny zniósł wzajemnie koszty postępowania między stronami.Komunikat w sprawie I 
ACa 591/15 (XVC 878/14, dotyczy sprawy rozpoznawanej w Sądzie Okręgowym w Gdańsku)


Wyrokiem zaocznym z dnia 3 marca 2015 r. sygn. akt XV C 878/14 Sąd Okręgowy w Gdańsku, po rozpoznaniu sprawy z powództwa Gminy Miasta S. przeciwko Agencji Reklamowo - Marketingowej "E" spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w K. oddalił powództwo.


Apelację od wyroku wywiodła powódka Gmina Miasta S.


Wyrokiem z dnia 6 kwietnia 2016 r., wydanym w sprawie, sygn. akt I ACa 591/15, Sąd Apelacyjny w Gdańsku I Wydział Cywilny, uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Gdańsku, pozostawiając temu Sądowi rozstrzygnięcie o kosztach postępowania apelacyjnego.Komunikat w sprawie V 
ACa 794/15 (dotyczy sprawy rozpoznawanej w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy IC 443/09)


W dniu 2 marca 2016 r. o godzinie 13:30 w sali 104 w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku zostanie rozpoznana sprawa z powództwa Jarosława D. przeciwko Jakubowi S., Sebastianowi H., Jackowi M., Dawidowi W., Łukaszowi W., Michałowi Sz., Dawidowi K., Danielowi G., Maciejowi Ś. o zapłatę i rentę. Przedmiotem sporu jest kwestia żądanego przez powoda zadośćuczynienia, odszkodowania, renty oraz ustalenia odpowiedzialności za mogące ujawnić się w przyszłości skutki pobicia powoda w dniu 15 maja 2006 r.

 

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy wyrokiem z dnia 7 kwietnia 2015 r. sygn. akt I C 443/09

1. Zasądził solidarnie od pozwanych Michała Sz., Łukasza W., Dawida K., Daniela G., Macieja Ś., Jacka M., Łukasza W., Sebastiana H. i Jakuba S. na rzecz powoda Jarosława D. z tytułu zadośćuczynienia kwotę 1.000.000 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 26 sierpnia 2009 r. do dnia zapłaty

2.   Zasądził solidarnie od pozwanych Michała Sz., Łukasza W., Dawida K., Daniela G., Macieja Ś., Jacka M., Łukasza W., Sebastiana H. i Jakuba S. na rzecz powoda Jarosława D. z tytułu odszkodowania kwotę 173.000 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 26 sierpnia 2009 r. do dnia zapłaty

3. Zasądził solidarnie od pozwanych Michała Sz., Łukasza W., Dawida K., Daniela G., Macieja Ś., Jacka M., Łukasza W., Sebastiana H. i Jakuba S. na rzecz powoda Jarosława D. rentę w kwocie 4000 zł miesięcznie płatną do 10 dnia każdego miesiąca począwszy od miesiąca września 2009 r. z odsetkami ustawowymi w wypadku w wypadku uchybienia terminowi zapłaty

4. ustalił odpowiedzialność pozwanych Michała Sz., Łukasza W., Dawida K., Daniela G., Macieja Ś., Jacka M., Łukasza W., Sebastiana H. i Jakuba S. za mogące ujawnić się w przyszłości skutki pobicia powoda w dniu 15.05.2006 r.

5. Zasądził solidarnie od pozwanych Michała Sz., Łukasza W., Dawida K., Daniela G., Macieja Ś., Jacka M., Łukasza W., Sebastiana H. i Jakuba S. na rzecz powoda Jarosława D. kwotę 8856 zł w tym VAT z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego świadczonego na rzecz powoda przez ustanowionego z urzędu pełnomocnika

6. W pozostałej części powództwo oddalił

W punktach od 7 do 13 Sąd Okręgowy orzekł w przedmiocie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej, zaś w punkcie 14 kosztami sądowymi od uiszczenia, których strony były zwolnione, obciążył Skarb Państwa.

 

Apelację od wyroku wywiedli pozwani Dawid W., Maciej Ś., Jacek M., Daniel G., Dawid K., Łukasz W., Jakub S., Michał Sz., Sebastian H.

 

Sąd Apelacyjny w Gdańsku odroczył ogłoszenie wyroku na dzień 15 marca 2016 r. godz. 11:00 sala 104.

 

W dniu 15 marca 2016 r. o godzinie 11.00 w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku, w sali 104 zapadł wyrok w sprawie sygn. akt V ACa 794/15 o następującej treści:


I. prostuje w zaskarżonym wyroku oznaczenie pozwanego Dawida W. w ten sposób, że w punktach 1 (pierwszym), 2 (drugim), 3 (trzecim), 4 (czwartym) i 5 (piątym) wyroku po słowach „Jacka M.” wpisuje „Dawida W.” w miejsce „Łukasza W.”;


II. 
oddala wszystkie apelacje;


III. zasądza solidarnie od pozwanych na rzecz powoda kwotę 4.428 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego;


IV. przyznaje od Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Bydgoszczy na rzecz adwokata Wojciecha K. kwotę 5.400 zł, powiększoną o stawkę należnego podatku od towarów i usług, tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu pozwanemu Łukaszowi W. w postępowaniu apelacyjnym;


V. przyznaje od Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Bydgoszczy na rzecz adwokata Sławomira M. kwotę 5.400 zł, powiększoną o stawkę należnego podatku od towarów i usług, tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu pozwanemu Jakubowi S. w postępowaniu apelacyjnym;


VI. przyznaje od Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Bydgoszczy na rzecz adwokata Hanny K. kwotę 5.400 zł, powiększoną o stawkę należnego podatku od towarów i usług, tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu pozwanemu Dawidowi W. w postępowaniu apelacyjnym;


VII. przyznaje od Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Bydgoszczy na rzecz adwokata Daniela L. kwotę 5.400 zł, powiększoną o stawkę należnego podatku od towarów i usług, tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu pozwanemu Michałowi Sz. w postępowaniu apelacyjnym oraz kwotę 284,17 zł (dwieście osiemdziesiąt cztery złote siedemnaście groszy) tytułem zwrotu wydatków;


VIII. przyznaje od Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Bydgoszczy na rzecz adwokata Beaty L. kwotę 5.400 zł, powiększoną o stawkę należnego podatku od towarów i usług, tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu pozwanemu Danielowi G. w postępowaniu apelacyjnym oraz kwotę 42 zł (czterdzieści dwa złote) tytułem zwrotu wydatków;
przyznaje od Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Bydgoszczy na rzecz radcy prawnego Krzysztofa Ch. kwotę 5.400 zł, powiększoną o stawkę należnego podatku od towarów i usług, tytułem wynagrodzenia za pełnienie obowiązków kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Jacka M. w postępowaniu apelacyjnym.Komunikat w sprawie V 
ACa 470/15 (dotyczy sprawy rozpoznawanej w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy I C 752/12)

W dniu 11 lutego 2016 r. o godzinie 11:30 Sąd Apelacyjny w Gdańsku wydał wyrok w sprawie z powództwa Roberta M. o zapłatę przeciwko Gminie M. z udziałem interwenienta ubocznego Mott MacDonald Limited spółce z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w W.Przedmiotem sporu była kwestia żądanego przez powoda (prowadzącego profesjonalną hodowlę norek i lisów) odszkodowania za stratę, jaką poniósł w związku ze zdarzeniem z dnia 15 maja 2012 r., polegającym na zagryzieniu młodych norek przez matki, co jak twierdził, spowodowane było hałasem generowanym przez roboty na budowie obwodnicy mogileńskiej podczas okresu wykotu.

 

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy wyrokiem z dnia 27 stycznia 2015 r. sygn. akt I C 752/12

I.  zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 282.132,00 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 8 czerwca 2012r. do dnia zapłaty,

II. oddalił powództwo w pozostałej części,

III. zasądził od pozwanego na rzecz powoda zwrot kosztów procesu w kwocie 17.670,40 zł.

IV. nakazał pobrać od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa - Sąd Okręgowy w Bydgoszczy kwotę 317,41 zł tytułem części należności biegłego.

 

Apelację od wyroku wywiodła pozwana Gmina M.

 

Po rozpoznaniu sprawy, Sąd Apelacyjny w Gdańsku:

1. zmienił zaskarżony wyrok w punktach I, III i IV w ten sposób, że:

a) powództwo oddalił,

b) nie obciążył powoda kosztami postępowania poniesionymi przez pozwaną,

c) nakazał ściągnąć od powoda na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Bydgoszczy kwotę 317,41 zł tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych wyłożonych przez Skarb Państwa;

2. nie obciążył powoda kosztami postępowania apelacyjnego poniesionymi przez pozwaną.Komunikat w sprawie V 
ACa 654/15 (dotyczy sprawy rozpoznawanej w Sądzie Okręgowym w Słupsku I C 100/15)

W dniu 9 lutego 2016 r. o godzinie 09:00 w sali 108 zostanie rozpoznana sprawa z powództwa Prezesa Banku Spółdzielczego w Cz. Katarzyny Ś. przeciwko Burmistrzowi Miasta Cz. Jolancie F. o ochronę dóbr osobistych i zapłatę.

Sąd Okręgowy w Słupsku wyrokiem z dnia 18 czerwca 2015 r. sygn. akt I C 100/15

I.  oddalił powództwo;

II.  zasądził od powódki na rzecz pozwanej kwotę 2.777,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

 

Apelację od wyroku wywiodła powódka Katarzyna Ś.

Wyrokiem z dnia 9 lutego 2016 r., Sąd Apelacyjny w Gdańsku:

1. 
oddalił apelację;

2. zasądził od powódki na rzecz pozwanej kwotę 2.777,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.Komunikat w sprawie V 
ACa 167/15 (dotyczy sprawy rozpoznawanej w Sądzie Okręgowym we Włocławku)


W dniu 12 stycznia 2016 r. o godzinie 12:30 w sali 104 zostanie rozpoznana sprawa z powództwa Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w W. przeciwko Skarbowi Państwa - Wojewodzie Kujawsko - Pomorskiemu w B. o zapłatę.

Apelację od wyroku wywiódł Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w W.

 

Postanowieniem z dnia 12 stycznia 2016 r., Sąd Apelacyjny w Gdańsku odroczył rozprawę i sprawę skierował na posiedzenie niejawne w celu sformułowania pytania prawnego do Sądu Najwyższego.Komunikat w sprawie I 
ACz 1447/15


W dniu 21 grudnia 2015 r. w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku zostanie rozpoznane zażalenie Jana T., na postanowienie Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 7 grudnia 2015 r., wydane w sprawie XV Ns 415/15 w przedmiocie zabezpieczenia wniosku o uznanie Jana T. za osobę stwarzającą zagrożenie w rozumieniu ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (Dz. U. z 2014 r. poz. 24) poprzez tymczasowe umieszczenie uczestnika Jana T. w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie poczynając od dnia zakończenia wykonania kary - na czas postępowania w tej sprawie.

Zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego w Gdańsku wywiódł uczestnik postępowania.

 

Postanowieniem z dnia 21 grudnia 2015 r., wydanym na posiedzeniu niejawnym, Sąd Apelacyjny w Gdańsku oddalił zażalenie uczestnika postępowania.Komunikat w sprawie I 
ACa 1049/15


W dniu 21 grudnia 2015 r. o godzinie 9:00 w sali 104 zostanie rozpoznana sprawa Waldemara P., z wniosku Dyrektora Zakładu Karnego w Sz. z udziałem Prokuratora Okręgowego w Gdańsku o uznanie za osobę stwarzającą zagrożenie.

Apelację w sprawie wywiódł uczestnik postępowania Waldemar P.

 

Postanowieniem z dnia 21 grudnia 2015 r., Sąd Apelacyjny w Gdańsku oddalił apelację uczestnika postępowania.Komunikat w sprawie V 
ACa 271/15

W dniu 16 grudnia 2015 r. w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku została rozpoznana sprawa z powództwa Rafała B. przeciwko Partii P. i S. o ochronę dóbr osobistych

 
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy wyrokiem z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie I C 265/13 oddalił powództwo.

 

Apelację od wyroku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy wywiódł powód.


Sąd Apelacyjny w Gdańsku, wyrokiem z dnia 16 grudnia 2015 r., wydanym w sprawie V ACa 271/15  

 

I. zmienił zaskarżony wyrok:
1. w punkcie 1 w ten sposób, że:

a) zobowiązał pozwaną do złożenia oświadczenia następującej treści:

„Partia Polityczna P.i.S przeprasza Prezydenta Bydgoszczy Pana Rafała B. za to, że w spocie filmowym podsumowującym połowę kadencji podała nieprawdziwą informację sugerującą, że Prezydent Bydgoszczy Rafał B. pomógł w uzyskaniu swojemu bratu milionowego kontraktu, przez co naruszyła dobra osobiste Rafała B.”,

przy czym oświadczenie to winno być wyemitowane na koszt pozwanej na antenie TVP Bydgoszcz przez pięć kolejnych, następujących po sobie dni pomiędzy godziną 18:00 a 19:00, w terminie jednego miesiąca od daty uprawomocnienia się niniejszego wyroku;

b) zasądził od pozwanej na rzecz Hospicjum im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki przy Parafii Św. Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy kwotę 5000 złotych;

2. w punkcie 2 w ten sposób, że zasądził od pozwanej na rzecz powoda kwotę 1210 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu;

II. oddalił apelację w pozostałej części;

III. zasądził od pozwanej na rzecz powoda kwotę 1120 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.Komunikat w sprawie V ACa 600/15

Komunikat w sprawie V ACa 600/15 (dotyczy sprawy rozpoznawanej w Sądzie Okręgowym we Włocławku)

 

W dniu 15 grudnia 2015 r. o godzinie 12:30 w sali 108 zostanie rozpoznana sprawa z powództwa byłego Naczelnika Urzędu Skarbowego we W. Eugeniusza K. o ochronę dóbr osobistych przeciwko Dariuszowi K., Wojciechowi P. oraz P.P. Sp. z o.o.

 

Wyrokiem z dnia 1 kwietnia 2015 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy I Wydział Cywilny:

1.   nakazał pozwanemu, Dariuszowi K., aby opublikował na własny koszt na pierwszej stronie dziennika „Gazeta Pomorska", w ramce o wymiarach 20 na 10 centymetrów, czcionką o wielkości 14 punktów, jak również na stronie głównej witryny internetowej www.pomorska.pl, w terminie 7 dni od uprawomocnienia się wyroku, oświadczenia o następującej treści: „Dariusz K., autor artykułów pod tytułami: „Naczelnik molestował", opublikowanego w dzienniku „Gazeta Pomorska" z dnia 15 grudnia 2008 roku, „Ściśle tajna dymisja naczelnika skarbówki", opublikowanego w dzienniku „Gazeta Pomorska" z dnia 16 grudnia2008 roku, oraz „Nikt nie rusza Eugeniusza", opublikowanego w dzienniku „Gazeta Pomorska" z dnia 19 grudnia 2008 roku, przeprasza Pana Eugeniusza K. za opublikowanie na łamach dziennika „Gazeta Pomorska" nieprawdziwych i naruszających dobre imię Pana Eugeniusza K. informacji, narażających go w konsekwencji na utratę zaufania niezbędnego do wykonywania zawodu i podważających jego uczciwość osobistą i zawodową. Zawarte w artykułach prasowych pod wyżej wskazanymi tytułami twierdzenia i sugestie dotyczące rzekomego nieodpowiedniego sprawowania przez Pana Eugeniusza K. funkcji Naczelnika Urzędu Skarbowego we W., w szczególności dotyczące:

- dopuszczania się przez Pana Eugeniusza K. czynów polegających na molestowaniu seksualnym lub innego rodzaju wykorzystywaniu pracowników płci żeńskiej Urzędu Skarbowego we W.,

- dyscyplinowania przez Pana Eugeniusza K. pracowników Urzędu Skarbowego we W. w sposób niezgodny z przepisami prawa lub dobrymi obyczajami oraz psychicznego znęcania się nad nimi,

 - podejmowania przez Pana Eugeniusza K. błędnych i nie popartych merytorycznymi względami decyzji podatkowych w sprawie tzw. „afery biletowej" oraz prowadzenia postępowania podatkowego w ww. sprawie, z naruszeniem przepisów procedury podatkowej,

 - utrzymywania przez Pana Eugeniusza  K.  z  firmą  N. kontaktów innych niż ściśle związane z wykonywaniem przez niego obowiązków służbowych,     

- kierowania się przez Pana Eugeniusza K. przy wydawaniu decyzji  podatkowych  dotyczących  klubu  WTK SSA Anwil  W. względami innymi niż określone przepisami prawa,

 - pobierania przez Pana Eugeniusza K. „haraczu" od klubu WTK SSA Anwil W.,

- wymuszania przez Pana Eugeniusza K. drogich prezentów od podległych mu pracowników Urzędu Skarbowego we W.,

- braku kompetencji Pana Eugeniusza   K.   do   zajmowania stanowisk w wydziale kontroli Urzędu Skarbowego we W.,

są bezpodstawne i nieuprawnione. Tym samym Dariusz K. wyraża szczere ubolewanie, że powyższe nieprawdziwe i krzywdzące dla Pana Eugeniusza K. informacje i sugestie zostały opublikowane na łamach dziennika „Gazeta Pomorska",

2.   nakazuje pozwanemu, Media Regionalne Spółce z o.o. II Oddział w B., do opublikowania na własny koszt na pierwszej stronie dziennika „Gazeta Pomorska", w ramce o wymiarach 20 na 10 centymetrów czcionką o wielkości 14 punktów, jak również na stronie głównej witryny internetowej www.pomorska.pl, w terminie 7 dni od uprawomocnienia się wyroku, oświadczenia następującej treści: „Media Regionalne Sp. z o.o. II Oddział w B., wydawca dziennika „Gazeta Pomorska", przeprasza Pana Eugeniusza K., za opublikowanie na łamach dziennika „Gazeta Pomorska" nieprawdziwych i naruszających dobre imię Pana Eugeniusza K. informacji, narażających go w konsekwencji na utratę zaufania niezbędnego do wykonywania zawodu i podważających jego uczciwość osobistą i zawodową. Zawarte w artykułach prasowych autorstwa Dariusza K. pod tytułami: „Naczelnik molestował", opublikowanym w dzienniku „Gazeta Pomorska" z dnia 15 grudnia 2008 roku, „Ściśle tajna dymisja naczelnika skarbówki", opublikowanym w dzienniku „Gazeta Pomorska" z dnia 16 grudnia 2008 roku, oraz „Nikt nie rusza Eugeniusza", opublikowanym w dzienniku „Gazeta Pomorska" z dnia 19 grudnia 2008 roku, twierdzenia i sugestie dotyczące rzekomego nieodpowiedniego sprawowania przez Pana Eugeniusza K. funkcji Naczelnika Urzędu Skarbowego we W., w szczególności dotyczące:

- dopuszczania się przez Pana Eugeniusza K. czynów polegających na molestowaniu seksualnym lub innego rodzaju wykorzystywaniu pracowników płci żeńskiej Urzędu Skarbowego we W.,

- dyscyplinowania przez Pana Eugeniusza K. pracowników Urzędu Skarbowego we W. w sposób niezgodny z przepisami prawa lub dobrymi obyczajami oraz psychicznego znęcania się nad nimi,

- podejmowania przez Pana Eugeniusza K. błędnych i nie popartych merytorycznymi względami decyzji podatkowych w sprawie tzw. „afery biletowej" oraz prowadzenia postępowania podatkowego w ww. sprawie, z naruszeniem przepisów procedury podatkowej,

- utrzymywania przez Pana Eugeniusza K. z firmą N. kontaktów innych niż ściśle związane z wykonywaniem przez niego obowiązków służbowych,

- kierowania się przez Pana Eugeniusza K. przy wydawaniu decyzji podatkowych dotyczących klubu WTK SSA Anwil W. względami innymi niż określone przepisami prawa,

- pobierania przez Pana Eugeniusza K. „haraczu" od klubu WTK SSA Anwil W.,

 - wymuszania przez Pana Eugeniusza K. drogich prezentów od podległych mu pracowników Urzędu Skarbowego we W.,

 - braku kompetencji Pana Eugeniusza K. do zajmowania stanowisk w wydziale kontroli Urzędu Skarbowego we W.,

są bezpodstawne i nieuprawnione. Tym samym Media Regionalne Sp. z o.o. wyraża szczere ubolewanie, że powyższe nieprawdziwe i krzywdzące dla Pana Eugeniusza K. informacje i sugestie zostały opublikowane na łamach dziennika „Gazeta Pomorska”,

3.   zasądza solidarnie od pozwanych, Dariusza K. i Media Regionalne Spółki z o.o. II Oddział z siedzibą w B., na rzecz powoda kwotę 60.000 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 10 kwietnia 2009 roku do dnia zapłaty,

4.   oddala powództwo w pozostałej części,

5.   zasądza od pozwanego, Dariusza K., na rzecz powoda, kwotę 509,80 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu,

6.   zasądza od pozwanego, Media Regionalne Spółki z o.o. II Oddział z siedzibą w B., na rzecz powoda kwotę 506,40 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu,

7.   zasądza od powoda, Eugeniusza K., na rzecz pozwanego, Wojciecha P., kwotę 2.717 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu,

8.   nakazuje pobrać od powoda na rzecz Skarbu Państwa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy kwotę 12.000 zł tytułem reszty kosztów sądowych.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku odroczył ogłoszenie wyroku na dzień 29 grudnia 2015 r. godz. 11:30 sala 108.

 

Wyrokiem z dnia 29 grudnia 2015 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku:  


I. 
sprostował zaskarżony wyrok w części określającej pozwaną spółkę przez wykreślenie w komparycji i w części decyzyjnej użytej w odpowiednim przypadku nazwy pozwanej „Media Regionalne Spółka z o.o. z siedzibą w B.”, „Media Regionalne Spółka z o.o. II Oddział w B.” i „Media Regionalne Spółka z o.o. II Oddział z siedzibą w B.” i wpisał w to miejsce użytej w odpowiednim przypadku nazwy „Polska Press spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W.;


II. 
oddalił apelację powoda;


III. 
zmienił zaskarżony wyrok w punkcie 3 w ten sposób, że zasądził od pozwanych Dariusza K. i Polska Press spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. solidarnie na rzecz powoda Eugeniusza K. kwotę 20.000 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 10 kwietnia 2009 r. do dnia zapłaty, a w pozostałej części oddalił wobec nich powództwo o zapłatę;


IV. 
zmienił zaskarżony wyrok w punktach 5 i 6 w ten sposób, że zasądził od powoda Eugeniusza K. na rzecz pozwanych Dariusza K. i Polska Press spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. solidarnie kwotę 6.786 zł tytułem zwrotu kosztów procesu;


V. 
oddalił apelację pozwanych Dariusza K. i Polska Press spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. w pozostałym zakresie;


VI. 
oddalił zażalenie powoda;


VII. 
zmienił zaskarżony wyrok w punkcie 7 w ten sposób, że zasądził od powoda Eugeniusza K. na rzecz pozwanego Wojciecha P. kwotę 5.045 zł tytułem zwrotu kosztów procesu;


VIII. 
zasądził od powoda na rzecz pozwanego Wojciecha P. kwotę 198 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego;

zasądził od powoda na rzecz pozwanych Dariusza K. i Polska Press spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. kwotę 3.530 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.Komunikat w sprawie V 
ACa 547/15 (dotyczy sprawy rozpoznawanej w Sądzie Okregowym w Słupsku)

W dniu 11 grudnia 2015 r. o godzinie 10:30 w sali 108 zostanie rozpoznana sprawa z powództwa zastępcy prokuratora okręgowego Marka B. o ochronę dóbr osobistych przeciwko Krzysztofowi N., Zbigniewowi M. oraz M.R. Sp. z o.o.

Sąd Okręgowy w Słupsku wyrokiem z dnia 29 kwietnia 2015 r. sygn. akt I C  329/14 oddalił powództwo.


Apelację od wyroku wywiódł powód.


Sąd Apelacyjny w Gdańsku odroczył ogłoszenie wyroku na dzień 17 grudnia 2015 r. godz. 11:40 sala 108.

 

Wyrokiem z dnia 17 grudnia 2015 r., wydanym w sprawie V ACa 547/15 Sąd Apelacyjny w Gdańsku V Wydział Cywilny zmienił zaskarżony wyrok i nakazał pozwanym Krzysztofowi N., „Media Regionalne” spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz Zbigniewowi M. opublikowanie na własny koszt w dzienniku Głos Pomorza Dziennik Pomorza Środkowego na trzeciej stronie w ramce o wymiarach 18 cm na 8 cm czcionką o wymiarze 12 punktów, oraz w wydaniu internetowym Gazety, w terminie 14 dni od uprawomocnienia się wyroku oświadczenia następującej treści:

„„Redaktor Naczelny dziennika Głos Pomorza Dziennik Pomorza Środkowego – Krzysztof N., wydawca dziennika Głos Pomorza – „Media Regionalne” spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Zbigniew M. przepraszają Pana Marka B. za naruszenie jego dóbr osobistych w artykule opublikowanym w dniu 29 kwietnia 2014r. autorstwa Zbigniewa M. zatytułowanym: „Doniesienie na Policji: pobił mnie prokurator” oraz w wydaniu internetowym pt: „Mieszkaniec Kobylnicy: pobił mnie prokurator” poprzez ujawnienie danych osobowych i rozpowszechnianie niepełnych informacji dotyczących przebiegu zdarzenia z dnia 25 kwietnia 2014r., przez co naruszono jego dobre imię ”, oraz zasądza solidarnie od pozwanych na cel społeczny „Fundację Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SŁONECZKO” nr KRS 0000186434, numer konta 89894400030000208820000010, symbol ID 148/S - na rehabilitację Stanisława Szlachetki kwotę 5.000,-zł /pięć tysięcy złotych/, w pozostałej części oddalając powództwo.

W pozostałym zakresie Sąd Apelacyjny oddalił apelację powoda.Komunikat w sprawie V ACa 581/15

W dniu 27 listopada 2015 r. o godzinie 10:00 w sali 104 zostanie rozpoznana sprawa z powództwa byłego Prezydenta Miasta S. M.K o ochronę dóbr osobistych przeciwko redaktorowi K.N.


Sąd Okręgowy w Słupsku wyrokiem z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie I C 296/14 oddalił powództwo.


Sąd Apelacyjny w Gdańsku odroczył ogłoszenie wyroku na dzień 10 grudnia 2015 r. godz. 11:45 sala 108.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 10 grudnia 2015 r. oddalił apelację byłego Prezydenta Miasta S. M.K.Komunikat w sprawie I ACa 503/15

W dniu 18 listopada 2015 r. została rozpoznana sprawa z powództwa Partii P. i S. oraz Z. Z. o ochronę dóbr osobistych przeciwko B. N.-N. oraz P. Sp. z o.o. Sp. komandytowo-akcyjna z/s w W.


Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie I C 1191/2015 oddalił powództwo.


Sąd Apelacyjny w Gdańsku odroczył ogłoszenie wyroku na dzień 30 listopada 2015 r. godz. 10:00 sala 108.


Postanowieniem z dnia
26 listopada 2015 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku I Wydział Cywilny umorzył postępowanie apelacyjne, albowiem pismem z dnia 23 listopada 2015 r. pełnomocnik powodów złożył oświadczenie o cofnięciu apelacji.

Zgodnie zaś z art. 391 § 2 k.p.c. w razie cofnięcia apelacji sąd drugiej instancji umarza postępowanie apelacyjne.Komunikat w sprawie I ACa 927/15


W dniu 6 listopada 2015 r. została rozpoznana apelacja pełnomocnika F. P. od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku.


Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem z dnia 22 września 2015 r. sygn. XV Ns 78/15 uznał skazanego F.P. za osobę stwarzającą zagrożenie i zdecydował o jego trwałej izolacji.


Sąd Apelacyjny w Gdańsku postanowieniem z dnia 6 listopada 2015 r. oddalił apelację.Komunikat w sprawie I ACa 403/15

W dniu 14 października 2015 r. została rozpoznana sprawa z powództwa A. F. o ochronę dóbr osobistych przeciwko S. N. na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku (I C 1752/11). Sąd Apelacyjny ogłosił wyrok w tej sprawie w dniu 28 października 2015r.
 
       Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem z dnia 22 stycznia 2015 r. nakazał pozwanemu S.N. opublikowanie w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się wyroku w kanale telewizyjnym TVN24, w czasie antenowym pomiędzy godziną 19:00 a 21:00, czarnymi literami na białym tle, w formie pełnoekranowej planszy, emitowanej przez czas nie krótszy niż 30 sekund, tekstu:
„S. N. przeprasza A. F. za naruszającą Jej cześć i dobre imię wypowiedź z dnia 4 października 2011 roku, w której określił A. F. jako osobę mającą obsesję antyniemiecką”
 
Upoważnił A. F. do opublikowania na koszt pozwanego S. N. w sposób wynikający z niniejszego orzeczenia w kanale telewizyjnym TVN24 oświadczenia na wypadek niewykonania przez pozwanego powyższej czynności w wyznaczonym terminie.
Dalej idące powództwo Sąd Okręgowy oddalił.
 

Sąd Apelacyjny w Gdańsku uwzględnił apelację pozwanego zmienił ten wyrok w ten sposób, że oddalił powództwo A. F. w pozostałej części (dotyczące nakazania przeproszenia powódki przez pozwanego) i orzekł o kosztach postępowania.Komunikat w sprawie I ACa 326/15

W dniu 20 maja 2015 r. o godz. 8:30 w sali 108 została rozpoznana apelacja pełnomocnika H. Z. od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku.
 
Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem z dnia 20 marca 2015 r. sygn.. XV Ns 237/14 uznał skazanego H. Z. za osobę stwarzającą zagrożenie i zdecydował o jego trwałej izolacji.
 
Sąd Apelacyjny w Gdańsku oddalił apelację.


Komunikat w sprawie I ACz 123/15

W dniu 5 marca 2015 r. zostało rozpoznane zażalenie Obwodowej Komisji Wyborczej w K. oraz Komisarza Wyborczego w G. na postanowienie Sądu Okręgowego w Gdańsku (XV Ns 443/2014).
Sąd Apelacyjny w Gdańsku zmienił zaskarżone postanowienie w ten sposób, że stwierdził ważność wyboru J. W. na wójta Gminy K.


Komunikat w sprawie I ACa 402/14

W dniu 15 października 2014 r. o godz. 13:30 w sali 104
została rozpoznana sprawa z powództwa Danuty O.-C. przeciwko Prokuraturze Apelacyjnej w G. o zapłatę.

Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem z 23 grudnia 2013 r. w sprawie I C 125/2013 oddalił powództwo w całości.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 15 października 2014 r. oddalił apelację.


Komunikat w sprawie I ACa 206/14

W dniu 18 czerwca 2014 r. o godz. 10:00 w sali 104 została rozpoznana sprawa Jacka K. przeciwko jednemu z wydawców gazet i magazynów.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku zmieniał zaskarżony wyrok w ten sposób, że oddalił powództwo oraz zasądzał od powoda na rzecz pozwanego kwotę 360 (trzysta sześćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu. Postępowanie zażaleniowe umorzył.

Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie XV C 118/13 nakazał przeproszenie powoda za naruszenie jego dóbr osobistych w papierowym i internetowym wydaniu dziennika F.


Komunikat w sprawie I ACz 1162/13


W dniu 14 listopada 2013 r. zostało rozpoznane zażalenie Piotra Ś.-S. reprez. grupy w postępowaniu grupowym przeciwko Katarzynie P. i Marcinowi P. o oddalenie wniosku o zabezpieczenie.

  
Sąd Apelacyjny w Gdańsku postanowieniem z dnia 14 listopada 2013 r. uchylił zaskarżone postanowienie i wniosek o udzielenie zabezpieczenia przekazał do ponownego rozpatrzenia Sądowi Okręgowemu w Gdańsku.Komunikat w sprawie I ACz 1163/13


W dniu 14 listopada 2013 r. zostało rozpoznane zażalenie Piotra Ś.-S. reprez. grupy w postępowaniu grupowym przeciwko Katarzynie P. i Marcinowi P. o oddalenie wniosku o zwrot opłaty od zażalenia.


Sąd Apelacyjny w Gdańsku postanowieniem z dnia 14 listopada 2013 r. oddalił zażalenie.


Komunikat w sprawie I ACa 389/13

 
W dniu 23 października 2013 r. o godz. 10:30 w sali 104 została rozpoznana sprawa z powództwa Jacka K. o ochronę dóbr osobistych przeciwko Markowi W. oraz A. SA w Warszawie.

Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie I C 1789/10 oddalił powództwo.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 23 października 2013 r. sprostował oznaczenie przedmiotu sprawy w rubrum zaskarżonego wyroku w ten sposób, że w miejsce „o nakazanie” wpisał „o ochronę dóbr osobistych” oraz zmienił zaskarżony wyrok w punktach II (drugim) i III (trzecim), w ten sposób, że w miejsce zasądzonych w tych punktach kwot po 377 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu zasądził każdorazowo kwoty po 1.097 (jeden tysiąc dziewięćdziesiąt siedem) złotych. Apelacja powoda została oddalona.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku zasądził od powoda na rzecz pozwanych kwoty po 420 (czterysta dwadzieścia) złotych na rzecz każdego z nich tytułem zwrotu kosztów za instancję odwoławczą.


Komunikat w sprawie V ACa 343/13
  
W dniu 11 lipca 2013 r. o godz. 14:30 w sali 108 została rozpoznana sprawa z powództwa Łukasza Z. o ochronę dóbr osobistych przeciwko Wojciechowi P. i Annie T.
  
W dniu 24 lipca 2013 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku ogłosił wyrok w sprawie V ACa 343/13. Wyrokiem tym zmienił w części wyrok Sądu Okręgowego we Włocławku z dnia 5 marca 2013 syg. IC 36/12 o tyle tylko, że zobowiązał pozwanych do opublikowania na ich koszt w terminie trzech miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku w tygodniku „Extra Rypin”  na pierwszej stronie w jej centralnej części oświadczenia następującej treści:
  
„Przepraszamy Pana Posła Łukasza Z. za nieprawdziwe informacje, jakie ukazały się na łamach tygodnika „Extra Rypin” z dnia 5 stycznia 2012 r. (nr 43 rok II) w artykule prasowym „Tryptyk występny posła Z.. PiS strażak?”, dotyczące jego zachowania w dniach 29/30 grudnia 2011 r. w pokoju hotelowym w lokalu „Z.” we wsi S., po oficjalnym spotkaniu opłatkowym w restauracji „M.” w R., polegającego na zorganizowaniu zakrapianego spotkania i użyciu gaśnicy proszkowej. Wojciech P., Anna T.” oraz zniósł wzajemnie między stronami koszty postępowania. W pozostałej części apelacje oddalił. Zniósł między stronami koszty postępowania apelacyjnego.


Komunikat w sprawie I ACz 300/13

W dniu 24 kwietnia 2013 r. rozpoznano zażalenie Piotra Ś.-S. reprez. grupy w postępowaniu grupowym przeciwko Katarzynie P. i Marcinowi P. na zarządzenie Sądu Okręgowego w Gdańsku o zwrot pozwu.
 
Sąd Apelacyjny w Gdańsku postanowieniem z dnia 24 kwietnia 2013 r. uchylił zaskarżone zarządzenie.


Komunikat w sprawie V ACa 824/12
 
W dniu 20 grudnia 2012 r. o godz. 12:00 w sali 104 została rozpoznana sprawa z powództwa Anny R. przeciwko jednej ze stacji telewizyjnych o zapłatę.
 
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy wyrokiem z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie I C 156/11  oddalił powództwo oraz zasądził od powódki na rzecz pozwanego kwotę 2417 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że zasądził od pozwanej na rzecz powódki kwotę 10.600 zł z ustawowymi odsetkami 2.947 zł tytułem zwrotu kosztów procesu oraz kwotę 2.330 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.


Komunikat w sprawie I ACa 361/12

W dniu 15 stycznia 2013 r. o godz. 13:30 w sali 108 została rozpoznana skarga o wznowienie postępowania pozwanego Krzysztofa W. w sprawie ACa 1520/10 z powództwa Lecha W. przeciwko Krzysztofowi W.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku wyrokiem z 24 marca 2011 r. zobowiązał pozwanego Krzysztofa W. do opublikowania w terminie 30 dni od uprawomocnienia wyroku w II programie TVP w czasie emisji, w godzinach od 18.00 do 18.15, lokalnego programu informacyjnego „Panorama” Gdańskiego Ośrodka TVP S.A. oraz w głównym wydaniu programu informacyjnego „Fakty” telewizji TVN emitowanego w godzinach od 19.00 do 19.30 oświadczenia następującej treści: „W dniu 16 listopada 2005 r. w programach informacyjnych „Panorama” II program TVP i „Fakty” telewizji TVN wyemitowano moje oświadczenie, iż powód Lech W. współpracował ze Służbą Bezpieczeństwa i pobierał za to pieniądze. To oświadczenie stanowiło nieprawdę i naruszało godność osobistą i dobre imię Lecha W., wobec czego ja Krzysztof W. odwołuję je w całości i przepraszam Lecha W. za naruszenie jego dóbr osobistych”. Ponadto Sąd zniósł wzajemne między stronami koszty procesu.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku postanowił zamkniętą sprawę otworzyć na nowo.

Sprawa została rozpoznana dnia 16 grudnia 2013 r. o godz. 12:00 w sali 28.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku oddalił skargę o wznowienie postępowania opartą na dowodzie z dokumentu - „Informacja o niektórych informacjach naczelnika departamentu 3/A Ministerstwa Spraw Wewnętrznych PRL”, w pozostałym zakresie odrzucił skargę o wznowienie postępowania.Udostępniający: Administrator
Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator
Czas udostępnienia: 30.11.-1 00:00
Czas wytworzenia: 30.11.-1 00:00
Ostatnia modyfikacja: 30.03.2017 12:42 przez Administrator

Wersje archiwalne tej strony