menu

Oddziały / SekcjeOddziały i Sekcje
Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

    
Godziny pracy:
poniedziałek-piątek:  7.30 - 15.30


 
Oddział Administracyjny - pok. 2.8 (budynek ul. Nowe Ogrody 7)
tel. (58) 32 38 507
fax: (58) 32 38 573

e-mail:
administracja@gdansk.sa.gov.pl
 
Zakres działania Oddziału Administracyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku:

- obsługa sekretariatu Prezesa,
- obsługa administracyjno-biurowa Rzecznika Prasowego Sądu Apelacyjnego,
- prowadzenie zbioru zarządzeń Prezesa Sądu,
- obsługa Kolegium, Zebrania Sędziów Sądu Apelacyjnego oraz Zgromadzenia Przedstawicieli Sądów Apelacji Gdańskiej,
- organizacja, technika pracy i jej doskonalenie w Sądzie Apelacyjnym,
- sprawy organizacyjne Sądu Apelacyjnego,
- nadzór nad sprawami organizacyjnymi jednostek podległych, w tym rozpatrywanie wniosków dotyczących tworzenia, znoszenia, przekształcenia sądów, a  także zmian struktury organizacyjnej,
- koordynacja działania wszystkich agend administracyjnych sądu i zapewnienie prawidłowego obiegu korespondencji,
- prowadzenie spraw komorników i asesorów komorniczych oraz oświadczeń o stanie majątkowym komorników,
- prowadzenie spraw notariuszy,
- prowadzenie wykazu pieczęci komorników i notariuszy,
- prowadzenie spraw o udzielenie informacji publicznej,
- prowadzenie II – instancyjnych spraw mediatorów,
- nadzór nad sprawozdawczością statystyczną notariuszy Sądu Apelacyjnego.
 
Pracą Oddziału Administracyjnego kieruje Kierownik Oddziału mgr Aleksandra Skórska, pok. 2.8, tel. (58) 32 38 507
Oddział Administracyjny podlega Prezesowi Sądu w zakresie zapewnienia właściwego toku wewnętrznego urzędowania Sądu oraz
Dyrektorowi Sądu w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków techniczno-organizacyjnych oraz majatkowych.


Oddział Finansowy - pok. 1.5/1.8 (budynek ul. Nowe Ogrody 7)
tel. (58) 32 38 556
e-mail:
g-ksieg@gdansk.sa.gov.pl
 
Zakres działania Oddziału Finansowego w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku:

- opracowywanie, na podstawie projektów przedkładanych przez Wydziały i Oddziały Sądu Apelacyjnego projektu budżetu państwa w części odpowiadającej Sądowi Apelacyjnemu (układ tradycyjny i zadaniowy),
- wykonywanie budżetu sądów na obszarze apelacji oraz budżetu Sądu Apelacyjnego,
- sporządzanie sprawozdawczości z wykonania budżetu Sądu Apelacyjnego w Gdańsku,
- kontrola przestrzegania na obszarze apelacji zasad gospodarki finansowej, w tym nad gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa, oraz dyscypliny finansów publicznych,
- prowadzenie rachunkowości Sądu Apelacyjnego,
- zarządzanie budżetem w zakresie środków finansowych na obszarze apelacji i Sadu Apelacyjnego (harmonogramy i zapotrzebowanie).

  
Kierownikiem Oddziału jest mgr Magdalena Bielan Kozłowskapok. 3.10, tel. (58) 32 38 584,
e-mail:
magdalena.bielan-kozlowska@gdansk.sa.gov.pl

Głównym Księgowym jest pani mgr Barbara Kowalska, pok. 1.8, tel. (58) 32 38 533, e-mail: g-ksieg@gdansk.sa.gov.pl
Oddział Finansowy podlega bezpośrednio Dyrektorowi Sądu Apelacyjnego.


Oddział Gospodarczy - pok. 0.4 (budynek ul. Nowe Ogrody 7)
tel. (58) 32 38 517
e-mail:
gospodarczy@gdansk.sa.gov.pl
  
Zakres działania Oddziału Gospodarczego Sądu Apelacyjnego w Gdańsku:

- sprawy zaopatrzenia sądu w sprzęt, urządzenia i materiały niezbędne do pracy sądu,
- administrowanie obiektami sądu ze szczególnym uwzględnieniem dbałości o ich estetyczny wygląd i remonty bieżące,
- sprawy dotyczące gospodarki środkami transportowymi,
- sprawy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej sądu,
- prowadzenie powielarni,
- zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa siedziby sądu.

 
Kierownikiem Oddziału jest mgr Grażyna Kolk, pok.  0.3, tel. (58) 32 38 517, e-mail:
gospodarczy@gdansk.sa.gov.pl
  
Oddział Gospodarczy podlega bezpośrednio Dyrektorowi Sądu Apelacyjnego.Oddział Informatyczny - pok. 1.16
(budynek ul. Nowe Ogrody 7)
tel. (58) 32 38 597
e-mail:
informatyka@gdansk.sa.gov.pl
  
Z
akres działania Oddziału Informatycznego Sądu Apelacyjnego w Gdańsku:

Oddział Informatyczny zajmuje się wszystkimi sprawami dotyczącymi informatyzacji sądu, w szczególności wyposażeniem w sprzęt komputerowy i utrzymaniem sprawności sieci LAN, dostępu do Internetu oraz aplikacji używanych w pracy sądu.
Oddział Informatyczny mieści się w pok. 1.16. Kierownikiem oddziału jest mgr inż. Tadeusz Sobociński, pok. 4.4, tel. (58) 32 38 598, e-mail: informatyka@gdansk.sa.gov.pl
Oddział Informatyczny podlega bezpośrednio Dyrektorowi Sądu Apelacyjnego.


II Oddział Informatyczny Sądu Apelacyjnego w Gdańsku – pełniący funkcję Ośrodka Wsparcia Informatycznego
tel.: (55) 64 11 245,
fax: (55)
64 75 248
e-mail: owi.elblag@gdansk.sa.gov.pl
 

Adres do korespondencji
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
II Oddział Informatyczny
Ośrodek Zarządzania Informacją
ul. Grunwaldzka 77-79
82-300 Elbląg
tel.: (55) 64 11 245, fax: (55) 64 75 248
e-mail:
owi.elblag@gdansk.sa.gov.pl
 
Pomoc techniczna – helpdesk – tel. +48 71 748 96 00

Zespoły wyspecjalizowanych konsultantów udzielają pomocy w obsłudze systemów informatycznych obsługujących sądy powszechne droga telefoniczna lub elektroniczną:

NOE.SAD (System Informatyczny NOE.SAD)
     e-mail:
helpdesknoe@gdansk.sa.gov.pl
    tel. +48 71 748 96 00 wybierz 2
PESEL.SAD (System Informatyczny PESEL.SAD)
     e-mail:
helpdeskpesel@gdansk.sa.gov.pl
     tel. +48 71 748 96 00 wybierz 2
PDI
(Portal Dostępowo-Informacyjny)
     e-mail:
pdi@gdansk.sa.gov.pl
     tel. +48 71 748 96 00 wybierz 4
S24
(Rejestracja Spółki w Systemie Informatycznym)
     e-mail:
s24@gdansk.sa.gov.pl
     tel. +48 71 748 96 00 wybierz 4
PO
(Portal Orzeczeń Sądów Powszechnych) – e-mail: portal@gdansk.sa.gov.pl
PI (Portal Informacyjny) – e-mail: portal@gdansk.sa.gov.pl
PT (Portal Transkrypcyjny)
     e-mail:
portal@gdansk.sa.gov.pl
     tel. +48 71 748 96 00 wybierz 3
EKW
(Elektroniczna Księga Wieczysta)
     e-mail: ekw@gdansk.sa.gov.pl
     
tel. +48 71 748 96 00 wybierz 6, następnie 1
e-KRK
(Krajowy Rejestr Karny)
     e-mail: e-krk@gdansk.sa.gov.pl
     
tel. +48 71 748 96 00 wybierz 6, następnie 2
System Losowego Przydziału Spraw

     e-mail: slps@gdansk.sa.gov.pl
     tel. +48 71 748 96 00 wybierz 8
Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym
     e-mail: rps-pomoc@gdansk.sa.gov.pl

     tel. +48 71 748 96 00 wybierz 6, następnie 2

Zakres działania II Oddziału Informatycznego Sądu Apelacyjnego w Gdańsku pełniącego funkcję Ośrodka Wsparcia Informatycznego:

1) realizacja czynności o których mowa w zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 luty 2016 r. w sprawie powierzenia wykonywania czynności związanych z projektowaniem, wdrażaniem i utrzymywaniem systemów informatycznych obsługujących sądy powszechne w tym:
- świadczenie obsługi I i II linii wsparcia dla systemów informatycznych,
- wdrażanie i modyfikacja systemów informatycznych,
- realizacja zadań z wykorzystaniem oprogramowania do testowania, w szczególności:
     · wykonywanie testów funkcjonalnych, integracyjnych, jednostkowych, automatycznych, wydajnościowych oraz weryfikacja dokumentacji,
    
· koordynacja zadań i procesów wykonywanych z wykorzystaniem oprogramowania do testowania dla systemów informatycznych wymienionych w Zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości;
- wsparcie w nadzorze nad realizacją umów w zakresie powierzonych systemów informatycznych,
- koordynacja szkoleń dotyczących systemów informatycznych,
- wsparcie i koordynacja zadań polegających na zarządzaniu procesami realizowanymi za pomocą narzędzia ServiceManager w zakresie systemów wymienionych w Zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości.


2) wsparcie i opracowywanie wniosków wszczynających postępowanie o zamówienie publiczne w zakresie zakupów sprzętu komputerowego, licencji oraz innych rozwiązań teleinformatycznych na potrzeby Sądu Apelacyjnego w Gdańsku i sądów obszaru apelacji gdańskiej.

Kierownikiem Oddziału jest
Małgorzata Gmińska, tel. (55) 64 11 245 wew. 200, zastępcą Kierownika Oddziału jest Mirosław Michalski, tel (55) 64 11 245 wew. 201

W ramach II Oddziału Informatycznego funkcjonuje Sekcja ds. informatyzacji sądownictwa z siedzibą w Słupsku. Kierownikiem Sekcji jest Krystyna Mainka, tel. (59)846 96 69, zastępca Kierownika Sekcji jest Rafał Sobczak.

 
Oddział Inwestycyjny - pok. 3.14 (budynek ul. Nowe Ogrody 7)
tel. (58) 32 38 583
e-mail:
inwestycje@gdansk.sa.gov.pl

 
Zakres działania Oddziału Inwestycyjnego Sądu Apelacyjnego w Gdańsku:

- prowadzenie działalności inwestycyjnej sądów (na obszarze apelacji)

zgodnie z § 517 Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej - Dz.Urz. MS 2003.5.22.

Kierownikiem Oddziału jest inż. Joanna Muszyńska, pok. 3.12, tel. (58) 32 38 583, e-mail: inwestycje@gdansk.sa.gov.pl
Oddział Inwestycyjny podlega bezpośrednio Dyrektorowi Sądu Apelacyjnego.Oddział Kadr - pok. 1.13 (budynek ul. Nowe Ogrody 7)
tel. (58) 32 38 546
e-mail:
kadry@gdansk.sa.gov.pl

Zakres działania Oddziału Kadr Sądu Apelacyjnego w Gdańsku:

- sprawy osobowe i etatowe sędziów oraz pracowników Sądu Apelacyjnego w Gdańsku,
- sprawy osobowe i etatowe sędziów, referendarzy sądowych i asystentów sędziego apelacji gdańskiej w zakresie kompetencji prezesa sądu apelacyjnego przewidzianym w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2013r. poz. 427 t.j.),
- sprawy związane z oświadczeniami majątkowymi sędziów i referendarzy sądowych apelacji gdańskiej,
- prowadzenie sekretariatu Sądu Dyscyplinarnego i spraw Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego,
- sprawy związane z wypełnieniem obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.),
- nadzór nad wykorzystaniem etatów we wszystkich grupach pracowniczych w apelacji gdańskiej,
- prowadzenie sprawozdawczości w zakresie spraw kadrowych (zatrudnienia),
- statystyka sądowa oraz analizy obciążenia pracą jednostek organizacyjnych apelacji gdańskiej.

Kierownikiem Oddziału jest mgr Monika Kucharczyk-Wocial, pok. 2.9, tel. (58) 32 38 546, e-mail: kadry@gdansk.sa.gov.pl

Oddział kadr podlega Prezesowi Sądu w zakresie zwierzchnictwa służbowego nad sędziami, referendarzami sądowymi, asystentami sędziów oraz kuratorami sądowymi oraz Dyrektorowi Sądu w pozostałym zakresie.


Samodzielna Sekcja ds. Planowania i Analiz - pok. 3.6 (budynek ul. Nowe Ogrody 7)
tel. (58) 32 38 503

Zakres działania Samodzielnej Sekcji ds. Planowania i Analiz Sądu Apelacyjnego w Gdańsku:
- przygotowywanie projektu budżetu sądów z obszaru apelacji gdańskiej w układzie   tradycyjnym i zadaniowym,
- opracowywanie planów finansowych SA i podległych jednostek,
- sporządzanie planu rzeczowo-finansowego Sądu Apelacyjnego,
- opracowywanie zbiorczych mierników stopnia realizacji celów do budżetu zadaniowego,
- wprowadzanie zmian w planach finansowych w wersji tradycyjnej i zadaniowej sądów z obszaru apelacji gdańskiej,
- organizowanie właściwego przepływu informacji w zakresie realizacji planów finansowych oraz planów wydatków w układzie zadaniowym w sądach;
- przygotowywanie kwartalnych ocen wykonania planu finansowego Sądu Apelacyjnego oraz sądów apelacji gdańskiej,
- sporządzanie sprawozdań budżetowych wykonania dochodów i wydatków, również w wersji zadaniowej sądów apelacji gdańskiej,
- sporządzanie sprawozdań płacowych, ze sprzedaży znaków opłaty sądowej, FPPiPP, należności sądowych, zobowiązań oraz należności i wybranych aktywów finansowych,
- opracowywanie bieżących analiz,
- opracowywanie planu działalności, sprawozdań z jego wykonania oraz oświadczeń o stanie kontroli zarządczej SA i jednostek podległych,
- opracowywanie zbiorczych raportów z zarządzania ryzykiem i rejestrów ryzyk,
- nadzór realizacji umów centralnych podpisanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości,
- weryfikacja składanych przez sądy apelacji gdańskiej zapotrzebowań na zakupy realizowane przez Centrum Zakupów dla Sądownictwa IGB przy Sądzie Apelacyjnym w Krakowie,
- współpraca z Sądem Apelacyjnym w Krakowie i sądami z obszaru apelacji gdańskiej w ramach realizacji zakupów wspólnych.

Kierownikiem Sekcji jest mgr Monika Uzar. Sekcja ds. Planowania i Analiz podlega bezpośrednio Dyrektorowi Sądu Apelacyjnego.

 
Samodzielna Sekcja Kontroli - pok. 3.8 (budynek ul. Nowe Ogrody 7)
tel. (58) 32 38 550

Zakres działania Samodzielnej Sekcji Kontroli Sądu Apelacyjnego w Gdańsku:
 
- prowadzenie kontroli instytucjonalnej w Sądach powszechnych na obszarze apelacji gdańskiej w zakresie spraw należących do kompetencji Dyrektora Sądu,
- sporządzanie projektów wystąpień pokontrolnych,
- nadzór nad realizacją zaleceń pokontrolnych.

Kierownikiem Sekcji jest mgr Ewa Tomaszewska. Sekcja Kontroli podlega bezpośrednio Dyrektorowi Sądu Apelacyjnego.

   

Udostępniający: Administrator
Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator
Czas udostępnienia: 30.11.-1 00:00
Czas wytworzenia: 30.11.-1 00:00
Ostatnia modyfikacja: 16.02.2018 08:50 przez Administrator

Wersje archiwalne tej strony