Oddziały / SekcjeOddziały i Sekcje
Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

    
Godziny pracy:
poniedziałek-piątek:  7.30 - 15.30


 

Oddział Administracyjny - pok. 2.8 (budynek ul. Nowe Ogrody 7)
tel. (58) 32 38 507
fax: (58) 32 38 573

e-mail:

administracja@gdansk.sa.gov.pl

 
Zakres działania Oddziału Administracyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku:

- obsługa sekretariatu Prezesa,
- obsługa administracyjno-biurowa Rzecznika Prasowego Sądu Apelacyjnego,

- prowadzenie zbioru zarządzeń Prezesa Sądu,

- obsługa Kolegium, Zebrania Sędziów Sądu Apelacyjnego oraz Zgromadzenia Przedstawicieli Sądów Apelacji Gdańskiej,

- organizacja, technika pracy i jej doskonalenie w Sądzie Apelacyjnym,

- sprawy organizacyjne Sądu Apelacyjnego,

- nadzór nad sprawami organizacyjnymi jednostek podległych, w tym rozpatrywanie wniosków dotyczących tworzenia, znoszenia, przekształcenia sądów, a  także zmian struktury organizacyjnej,

- koordynacja działania wszystkich agend administracyjnych sądu i zapewnienie prawidłowego obiegu korespondencji,

- prowadzenie spraw komorników i asesorów komorniczych oraz oświadczeń o stanie majątkowym komorników,

- prowadzenie spraw notariuszy,

- prowadzenie wykazu pieczęci komorników i notariuszy,

- prowadzenie spraw o udzielenie informacji publicznej,

- prowadzenie II – instancyjnych spraw mediatorów,

- nadzór nad sprawozdawczością statystyczną notariuszy Sądu Apelacyjnego.

 
Pracą Oddziału Administracyjnego kieruje Kierownik Oddziału mgr Aleksandra Skórska, pok. 2.8, tel. (58) 32 38 507
Oddział Administracyjny podlega Prezesowi Sądu w zakresie zapewnienia właściwego toku wewnętrznego urzędowania Sądu oraz
Dyrektorowi Sądu w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków techniczno-organizacyjnych oraz majatkowych.Oddział Finansowy - pok. 1.5/1.8 (budynek ul. Nowe Ogrody 7)
tel. (58) 32 38 556
e-mail:

g-ksieg@gdansk.sa.gov.pl

 
Zakres działania Oddziału Finansowego w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku:

- opracowywanie, na podstawie projektów przedkładanych przez Wydziały i Oddziały Sądu Apelacyjnego projektu budżetu państwa w części odpowiadającej Sądowi Apelacyjnemu (układ tradycyjny i zadaniowy),
- wykonywanie budżetu sądów na obszarze apelacji oraz budżetu Sądu Apelacyjnego,
- sporządzanie sprawozdawczości z wykonania budżetu Sądu Apelacyjnego w Gdańsku,
- kontrola przestrzegania na obszarze apelacji zasad gospodarki finansowej, w tym nad gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa, oraz dyscypliny finansów publicznych,
- prowadzenie rachunkowości Sądu Apelacyjnego,
- zarządzanie budżetem w zakresie środków finansowych na obszarze apelacji i Sadu Apelacyjnego (harmonogramy i zapotrzebowanie).

  

Kierownikiem Oddziału jest mgr Magdalena Bielan Kozłowskapok. 3.10, tel. (58) 32 38 584,
e-mail:
magdalena.bielan-kozlowska@gdansk.sa.gov.pl

Głównym Księgowym jest pani mgr Barbara Kowalska, pok. 1.8, tel. (58) 32 38 533, e-mail:
g-ksieg@gdansk.sa.gov.pl

Oddział Finansowy podlega bezpośrednio Dyrektorowi Sądu Apelacyjnego.Oddział Gospodarczy - pok. 0.4 (budynek ul. Nowe Ogrody 7)
tel. (58) 32 38 517
e-mail:
gospodarczy@gdansk.sa.gov.pl
  
Zakres działania Oddziału Gospodarczego Sądu Apelacyjnego w Gdańsku:

- sprawy zaopatrzenia sądu w sprzęt, urządzenia i materiały niezbędne do pracy sądu,
- administrowanie obiektami sądu ze szczególnym uwzględnieniem dbałości o ich estetyczny wygląd i remonty bieżące,
- sprawy dotyczące gospodarki środkami transportowymi,
- sprawy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej sądu,
- prowadzenie powielarni,
- zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa siedziby sądu.

 
Kierownikiem Oddziału jest mgr Grażyna Kolk, pok.  0.3, tel. (58) 32 38 517, e-mail:
gospodarczy@gdansk.sa.gov.pl
  
Oddział Gospodarczy podlega bezpośrednio Dyrektorowi Sądu Apelacyjnego.Oddział Informatyczny - pok. 1.16 (budynek ul. Nowe Ogrody 7)
tel. (58) 32 38 597
e-mail:
informatyka@gdansk.sa.gov.pl
  
Zakres działania Oddziału Informatycznego Sądu Apelacyjnego w Gdańsku:

Oddział Informatyczny zajmuje się wszystkimi sprawami dotyczącymi informatyzacji sądu, w szczególności wyposażeniem w sprzęt komputerowy i utrzymaniem sprawności sieci LAN, dostępu do Internetu oraz aplikacji używanych w pracy sądu.

Oddział Informatyczny mieści się w pok. 1.16. Kierownikiem oddziału jest mgr inż. Tadeusz Sobociński, pok. 4.4, tel. (58) 32 38 598, e-mail: informatyka@gdansk.sa.gov.pl
Oddział Informatyczny podlega bezpośrednio Dyrektorowi Sądu Apelacyjnego.II Oddział Informatyczny Sądu Apelacyjnego w Gdańsku – pełniący funkcję Ośrodka Wsparcia Informatycznego

tel.: (55) 64 11 245,
fax: (55) 64 75 248
e-mail:
owi.elblag@gdansk.sa.gov.pl
 
Adres do korespondencji
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
II Oddział Informatyczny
Ośrodek Wsparcia Informatycznego
ul. Grunwaldzka 77-79
82-300 Elbląg
tel.: (55) 64 11 245, fax: (55) 64 75 248
e-mail:
owi.elblag@gdansk.sa.gov.pl

 

Pomoc techniczna – helpdesk – tel. +48 71 748 96 00


Zespoły wyspecjalizowanych konsultantów udzielają pomocy w obsłudze systemów informatycznych obsługujących sądy powszechne droga telefoniczna lub elektroniczną:

NOE.SAD (System Informatyczny NOE.SAD)
e-mail:
helpdesknoe@ms.gov.pl
tel. +48 71 748 96 00 wybierz 2

PESEL.SAD (System Informatyczny PESEL.SAD)
e-mail:
helpdeskpesel@ms.gov.pl
tel. +48 71 748 96 00 wybierz 2
PDI
(Portal Dostępowo-Informacyjny)
e-mail:
krs@ms.gov.pl
tel. +48 71 748 96 00 wybierz 4
S24
(Rejestracja Spółki w Systemie Informatycznym)
e-mail:
krs@ms.gov.pl
tel. +48 71 748 96 00 wybierz 4
PO
(Portal Orzeczeń Sądów Powszechnych)
e-mail:
portal.orzeczen@ms.gov.pl
PI (Portal Informacyjny)
e-mail:
portal.informacyjny@ms.gov.pl
tel. +48 71 748 96 00 wybierz 3
EKW
(Elektroniczna Księga Wieczysta)
e-mail:
ekw@ms.gov.pl
tel. +48 71 748 96 00 wybierz 6, następnie 1
e-KRK
(Krajowy Rejestr Karny)
e-mail:
e-krk@ms.gov.pl
tel. +48 71 748 96 00 wybierz 6, następnie 2
System Losowego Przydziału Spraw
e-mail:
slps@ms.gov.pl
tel. +48 71 748 96 00 wybierz 8
Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym
e-mail: rps-pomoc@ms.gov.pl
tel. +48 71 748 96 00 wybierz 6, następnie 2

 

Zakres działania II Oddziału Informatycznego Sądu Apelacyjnego w Gdańsku pełniącego funkcję Ośrodka Wsparcia Informatycznego:

1) realizacja czynności o których mowa w zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 luty 2016 r. w sprawie powierzenia wykonywania czynności związanych z projektowaniem, wdrażaniem i utrzymywaniem systemów informatycznych obsługujących sądy powszechne w tym:
- świadczenie obsługi I i II linii wsparcia dla systemów informatycznych,
- wdrażanie i modyfikacja systemów informatycznych,
- realizacja zadań z wykorzystaniem oprogramowania do testowania, w szczególności:
     · wykonywanie testów funkcjonalnych, integracyjnych, jednostkowych, automatycznych, wydajnościowych oraz weryfikacja dokumentacji,
     · koordynacja zadań i procesów wykonywanych z wykorzystaniem oprogramowania do testowania dla systemów informatycznych wymienionych w Zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości;
- wsparcie w nadzorze nad realizacją umów w zakresie powierzonych systemów informatycznych,
- koordynacja szkoleń dotyczących systemów informatycznych,
- wsparcie i koordynacja zadań polegających na zarządzaniu procesami realizowanymi za pomocą narzędzia ServiceManager w zakresie systemów wymienionych w Zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości.


2) wsparcie i opracowywanie wniosków wszczynających postępowanie o zamówienie publiczne w zakresie zakupów sprzętu komputerowego, licencji oraz innych rozwiązań teleinformatycznych na potrzeby Sądu Apelacyjnego w Gdańsku i sądów obszaru apelacji gdańskiej.


Kierownikiem Oddziału jest Małgorzata Gmińska, tel. (55) 64 11 245 wew. 200, zastępcą Kierownika Oddziału jest Mirosław Michalski, tel (55) 64 11 245 wew. 201

W ramach II Oddziału Informatycznego funkcjonuje Sekcja ds. informatyzacji sądownictwa z siedzibą w Słupsku. Kierownikiem Sekcji jest Krystyna Mainka, tel. (59)846 96 69, zastępca Kierownika Sekcji jest Rafał Sobczak.


 

Oddział Inwestycyjny - pok. 3.14 (budynek ul. Nowe Ogrody 7)
tel. (58) 32 38 583
e-mail:
inwestycje@gdansk.sa.gov.pl

 
Zakres działania Oddziału Inwestycyjnego Sądu Apelacyjnego w Gdańsku:

- prowadzenie działalności inwestycyjnej sądów (na obszarze apelacji)

zgodnie z § 517 Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej - Dz.Urz. MS 2003.5.22.

Kierownikiem Oddziału jest inż. Joanna Muszyńska, pok. 3.12, tel. (58) 32 38 583, e-mail: inwestycje@gdansk.sa.gov.pl

Oddział Inwestycyjny podlega bezpośrednio Dyrektorowi Sądu Apelacyjnego.Oddział Kadr - pok. 1.13 (budynek ul. Nowe Ogrody 7)
tel. (58) 32 38 519
e-mail:
kadry@gdansk.sa.gov.pl

Zakres działania Oddziału Kadr Sądu Apelacyjnego w Gdańsku:

- sprawy osobowe i etatowe sędziów oraz pracowników Sądu Apelacyjnego w Gdańsku,
- sprawy osobowe i etatowe sędziów, referendarzy sądowych i asystentów sędziego apelacji gdańskiej w zakresie kompetencji prezesa sądu apelacyjnego przewidzianym w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2013r. poz. 427 t.j.),
- sprawy związane z oświadczeniami majątkowymi sędziów i referendarzy sądowych apelacji gdańskiej,
- prowadzenie sekretariatu Sądu Dyscyplinarnego i spraw Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego,
- sprawy związane z wypełnieniem obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.),
- nadzór nad wykorzystaniem etatów we wszystkich grupach pracowniczych w apelacji gdańskiej,
- prowadzenie sprawozdawczości w zakresie spraw kadrowych (zatrudnienia),
- statystyka sądowa oraz analizy obciążenia pracą jednostek organizacyjnych apelacji gdańskiej.
Kierownikiem Oddziału jest mgr Monika Kucharczyk-Wocial, pok. 2.9, tel. (58) 32 38 546, e-mail: monika.kucharczyk-wocial@gdansk.sa.gov.pl

Oddział kadr podlega Prezesowi Sądu w zakresie zwierzchnictwa służbowego nad sędziami, referendarzami sądowymi, asystentami sędziów oraz kuratorami sądowymi oraz Dyrektorowi Sądu w pozostałym zakresie.


Samodzielna Sekcja ds. Planowania i Analiz - pok. 3.6 (budynek ul. Nowe Ogrody 7)
tel. (58) 76 28 685


Zakres działania Samodzielnej Sekcji ds. Planowania i Analiz Sądu Apelacyjnego w Gdańsku:

- przygotowywanie projektu budżetu sądów z obszaru apelacji gdańskiej w układzie   tradycyjnym i zadaniowym,

- opracowywanie planów finansowych SA i podległych jednostek,

- sporządzanie planu rzeczowo-finansowego Sądu Apelacyjnego,

- opracowywanie zbiorczych mierników stopnia realizacji celów do budżetu zadaniowego,

- wprowadzanie zmian w planach finansowych w wersji tradycyjnej i zadaniowej sądów z obszaru apelacji gdańskiej,

- organizowanie właściwego przepływu informacji w zakresie realizacji planów finansowych oraz planów wydatków w układzie zadaniowym w sądach;

- przygotowywanie kwartalnych ocen wykonania planu finansowego Sądu Apelacyjnego oraz sądów apelacji gdańskiej,

- sporządzanie sprawozdań budżetowych wykonania dochodów i wydatków, również w wersji zadaniowej sądów apelacji gdańskiej,

- sporządzanie sprawozdań płacowych, ze sprzedaży znaków opłaty sądowej, FPPiPP, należności sądowych, zobowiązań oraz należności i wybranych aktywów finansowych,

- opracowywanie bieżących analiz,

- opracowywanie planu działalności, sprawozdań z jego wykonania oraz oświadczeń o stanie kontroli zarządczej SA i jednostek podległych,

- opracowywanie zbiorczych raportów z zarządzania ryzykiem i rejestrów ryzyk,

- nadzór realizacji umów centralnych podpisanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości,

- weryfikacja składanych przez sądy apelacji gdańskiej zapotrzebowań na zakupy realizowane przez Centrum Zakupów dla Sądownictwa IGB przy Sądzie Apelacyjnym w Krakowie,

- współpraca z Sądem Apelacyjnym w Krakowie i sądami z obszaru apelacji gdańskiej w ramach realizacji zakupów wspólnych.

Sekcja ds. Planowania i Analiz podlega bezpośrednio Dyrektorowi Sądu Apelacyjnego.


 

Samodzielna Sekcja Kontroli - pok. 3.8 (budynek ul. Nowe Ogrody 7)
tel. (58) 32 38 550


Zakres działania Samodzielnej Sekcji Kontroli Sądu Apelacyjnego w Gdańsku:

 

- prowadzenie kontroli instytucjonalnej w Sądach powszechnych na obszarze apelacji gdańskiej w zakresie spraw należących do kompetencji Dyrektora Sądu,

- sporządzanie projektów wystąpień pokontrolnych,

- nadzór nad realizacją zaleceń pokontrolnych.

Sekcja Kontroli podlega bezpośrednio Dyrektorowi Sądu Apelacyjnego.


   

Udostępniający: Administrator
Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator
Czas udostępnienia: 30.11.-1 00:00
Czas wytworzenia: 30.11.-1 00:00
Ostatnia modyfikacja: 13.06.2018 08:19 przez Administrator