Koszty sądowe

 

SPRAWY CYWILNE

Rodzaje opłat:
 
Opłata stała: pobierana jest w sprawach o prawa niemajątkowe oraz we wskazanych w ustawie niektórych sprawach o prawa majątkowe, w jednakowej wysokości, niezależnie od wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia; opłata ta nie może być niższa niż 30 zł i wyższa niż 5.000 zł.
 
Opłata stosunkowa:
pobierana jest w sprawach o prawa majątkowe w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia; opłata ta nie może być niższa niż 30 zł i wyższa niż 100.000 zł.
  
Opłata podstawowa:
pobierana jest w sprawach, w których przepisy nie przewidują opłaty stałej, stosunkowej, tymczasowej; opłata ta wynosi 30 zł i stanowi minimalną opłatę, którą strona jest obowiązana uiścić od pisma podlegającego opłacie chyba, że ustawa stanowi inaczej. Przepisów o opłacie podstawowej nie stosuje się w postępowaniu wieczystoksięgowym oraz postępowaniu rejestrowym
 
Opłata tymczasowa:
pobierana jest w sprawach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić w chwili wszczęcia postępowania; określa ją przewodniczący wydziału w granicach od 30 zł do 1000 zł, a w sprawach dochodzonych w postępowaniu grupowym od 100 zł do 10.000 zł.
Kończąc postępowanie sąd I instancji określa wysokość opłaty ostatecznej.
  
Zasadą jest, że najniższa opłata nie może wynosić mniej niż 30 zł.
   
SPRAWY KARNE
  
Opłaty pobierane w sprawach karnych:
 
- od kasacji - 750 zł;
- od wniosku o wznowienie postępowania w sprawach karnych - 150 zł;
- w sprawach o wykroczenia - 100 zł. 

SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
  
Zasady pobierania opłat są następujące:
 
a)     w sprawach z zakresu prawa pracy:
- w sprawach z powództwa pracownika, w których wartość przedmiotu sporu wynosi poniżej 50.000 zł, powód nie ponosi żadnych opłat w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji;
- w sprawach z zakresu prawa pracy z powództwa pracodawcy powód ponosi od pozwu opłatę odpowiednią do zgłoszonego roszczenia (z reguły będzie to opłata stosunkowa);
- w sprawach o wartość przedmiotu sporu do 50.000 zł obie strony tj. pracownik i pracodawca, niezależnie od tego, czy są powodem czy pozwanym ponoszą tylko opłatę podstawową od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia;
- w sprawach, których wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 50.000 zł, obu stron ponoszą wszystkie opłaty według zasad przewidzianych dla opłaty stosunkowej;
 
b)     w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych
pobiera się opłatę podstawową w kwocie 30 zł wyłącznie od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzeniu niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.
 
ZWOLNIENIE OD KOSZTÓW SĄDOWYCH
 
Strona, której nie stać na pokrycie kosztów postępowania, może złożyć do sądu wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. Sąd może:
- zwolnić od ponoszenia kosztów sądowych w części – jeżeli strona jest w stanie ponieść tylko część kosztów, zaś pozostałej części bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny nie może ponieść. Np. zwolnić od określonej kwoty lub opłaty, czy też ułamkowej lub procentowej części kosztów;
- zwolnić w całości od kosztów sądowych – jeżeli strona nie jest w stanie ponieść ich bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.
   
Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych
   
Wniosek o zwolnienie od kosztów postępowania powinien zawierać:
  • tytuł pisma (wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych);
  • dane składającego wniosek (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania);
  • określenie przeciwnika procesowego;
  • oznaczenie sądu, do którego wnosi się  pismo;
  • wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, z zaznaczeniem czy zwolnienie ma nastąpić z całości czy części kosztów;
  • oświadczenie, że sytuacja rodzinna i majątkowa wnioskodawcy uniemożliwia poniesienie kosztów sądowych;
  • podpis;
  • załączniki (wypełniony druk oświadczenia majątkowego).

  
Opłata kancelaryjna

   
Opłata tapobierana jest przez sąd od wniosków o wydanie na podstawie akt: odpisu, wypisu, zaświadczenia, wyciągu, innego dokumentu oraz kopii oraz odpisu księgi wieczystej.

Wysokość opłat kancelaryjnych:
- poświadczony odpis, wypis lub wyciąg 6 zł - za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu,
- odpis orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności 6 zł - za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu,
- odpis orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności 6 zł - za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu,
- wydanie kopii dokumentu, znajdującego się w aktach sprawy 1 zł - za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu,
- zaświadczenie 6 zł - za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu.
 
Jeżeli w/w dokument jest sporządzony w języku obcym albo zawiera tabele, pobiera się opłatę w podwójnej wysokości.  
  
Sposoby uiszczania opłat sądowych
 
Opłaty sądowe uiszcza się:
- w formie bezgotówkowej na rachunek bieżący dochodów właściwego sądu;
- w formie wpłaty gotówkowej, bezpośrednio w kasie sądu;
- w formie znaków o odpowiedniej wartości wykonanych według ustalonego wzoru tzw. znaków opłaty sądowej, przy czym maksymalna wysokość opłaty sądowej, jaką można uiścić przy pomocy znaków opłaty sądowej, wynosi 1500 zł.
 
Numer rachunku bankowego dla dochodów
Sądu Apelacyjnego w Gdańsku
na który należy uiszczać opłaty sądowe
w formie bezgotówkowej:
 
NBP O/Gdańsk
63 1010 1140 0108 2322 3100 0000

 
 
Numer rachunku pomocniczego,
na który należy uiszczać zaliczki na pokrycie kosztów
czynności (opinii) wykonywanych przez biegłych sądowych,
tłumaczy, jednostki administracyjne akademii medycznej,
instytuty naukowo-badawcze lub zakłady służby zdrowia
- na zlecenie Sądu:
 
NBP O/Gdańsk
03 1010 1140 0108 2313 9800 0000

 
w treści przelewu należy podać numer sprawy.
 
Opłatę skarbową
od złożonych dokumentów
stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa
lub prokury oraz ich odpisów, wypisów lub kopii

należy uiścić na konto:
Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 GDAŃSK
31 1240 1268 1111 0010 3877 3935
 

Adresy stron internetowych
dot. opłat i kosztów sądowych:

  

http://www.prawo.lex.pl/bap/prawnicy/Dz.U.2005.167.1398.html
  

Ustawy:

- o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

- o opłatach w sprawach karnych
 

 
Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości:

     
- w sprawie wysokości opłat od kasacji w sprawach karnych
  
-
w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym

- w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych


- w sprawie stawek, warunków przyznawania i wypłaty ryczałtu przysługującego sędziom i pracownikom sądowym za dokonanie oględzin oraz stawek należności kuratorów

- w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym

- w sprawie wynagrodzenia przysługującego lekarzowi sądowemu i trybu finansowania tego wynagrodzenia oraz zwrotu kosztów dojazdu, a także wzoru zestawienia wystawionych zaświadczeń

- w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym

- w sprawie wynagradzania biegłych (tłumaczy) z zakresu daktylologii

- w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego

- w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym

- w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o ustanowienie adwokata lub radcy prawnegoDekret


- o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym


Udostępniający: Administrator
Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator
Czas udostępnienia: 01.02.2011 14:36
Czas wytworzenia: 30.12.2010 13:28
Ostatnia modyfikacja: 13.07.2015 11:20 przez Administrator