Samorząd sędziowski

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej

Zgodnie z art. 33 § 10 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych jeżeli zgromadzenie ogólne sędziów apelacji, utworzone na podstawie § 1, miałoby liczyć więcej niż 126 członków, jego funkcje wykonuje zgromadzenie przedstawicieli sędziów apelacji.

Zgromadzenie przedstawicieli sędziów apelacji składa się z:

• 40 przedstawicieli sędziów sądu apelacyjnego
• 40 przedstawicieli sędziów sądów okręgowych
• 40 przedstawicieli sędziów sądów rejonowych, działających na obszarze apelacji.

Liczbę przedstawicieli sędziów poszczególnych sądów okręgowych oraz liczbę przedstawicieli sędziów sądów rejonowych, działających w poszczególnych okręgach sądowych, ustala kolegium sądu apelacyjnego, proporcjonalnie do liczby sędziów, odpowiednio, w danym sądzie okręgowym i w poszczególnych sądach rejonowych, działających w danym okręgu.

Przewodniczącym Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej jest Prezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku.

Zgromadzenie przedstawicieli sędziów apelacji zbiera się co najmniej raz w roku.

Posiedzenia zgromadzenia zwołuje prezes sądu apelacyjnego z własnej inicjatywy lub na wniosek kolegium sądu apelacyjnego, kolegium sądu okręgowego, jednej piątej liczby członków zgromadzenia albo na wniosek Ministra Sprawiedliwości.

Zgromadzenie przedstawicieli  sędziów apelacji realizuje zadania określone w ustawach, a w szczególności:

• opiniuje kandydatów na stanowiska sędziów sądu apelacyjnego oraz sędziów sądów okręgowych, działających na obszarze apelacji;
• wyraża opinię o informacji rocznej sporządzonej przez prezesa sądu apelacyjnego - w zakresie powierzonych mu zadań - o działalności sądów działających na obszarze apelacji;
• wyraża opinię o rocznym sprawozdaniu sporządzonym przez dyrektora sądu apelacyjnego - w zakresie powierzonych mu zadań - z działalności sądów działających na obszarze apelacji.

Zebranie sędziów Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

Zebranie sędziów Sądu Apelacyjnego w Gdańsku sądu składa się z wszystkich sędziów tego sądu. Zebraniu przewodniczy prezes sądu, który zwołuje je z własnej inicjatywy lub na wniosek jednej piątej liczby sędziów.
Zebranie sędziów danego sądu realizuje zadania określone w ustawach, wysłuchuje informacji prezesa sądu o działalności sądu oraz wyraża opinię w tym zakresie.

Rejestr zmian dla: Samorząd sędziowski

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-02-18
Publikacja w dniu:
2019-02-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-02-18
Publikacja w dniu:
2019-02-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-02-18
Publikacja w dniu:
2019-02-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-02-18
Publikacja w dniu:
2019-02-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-02-18
Publikacja w dniu:
2019-02-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-02-18
Publikacja w dniu:
2019-02-18
Opis zmiany:
b/d