Koszty sądowe

SPRAWY CYWILNE

Rodzaje opłat:

Opłata stała: pobierana jest w sprawach o prawa niemajątkowe oraz we wskazanych w ustawie niektórych sprawach o prawa majątkowe, w jednakowej wysokości, niezależnie od wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia; opłata ta nie może być niższa niż 30 zł i wyższa niż 5.000 zł.

Opłata stosunkowa: pobierana jest w sprawach o prawa majątkowe w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia; opłata ta nie może być niższa niż 30 zł i wyższa niż 100.000 zł.

Opłata podstawowa: pobierana jest w sprawach, w których przepisy nie przewidują opłaty stałej, stosunkowej, tymczasowej; opłata ta wynosi 30 zł i stanowi minimalną opłatę, którą strona jest obowiązana uiścić od pisma podlegającego opłacie chyba, że ustawa stanowi inaczej. Przepisów o opłacie podstawowej nie stosuje się w postępowaniu wieczystoksięgowym oraz postępowaniu rejestrowym

Opłata tymczasowa: pobierana jest w sprawach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić w chwili wszczęcia postępowania; określa ją przewodniczący wydziału w granicach od 30 zł do 1000 zł, a w sprawach dochodzonych w postępowaniu grupowym od 100 zł do 10.000 zł.
Kończąc postępowanie sąd I instancji określa wysokość opłaty ostatecznej.

Zasadą jest, że najniższa opłata nie może wynosić mniej niż 30 zł.

SPRAWY KARNE

Opłaty pobierane w sprawach karnych:

 • od kasacji - 750 zł;
 • od wniosku o wznowienie postępowania w sprawach karnych - 150 zł;
 • w sprawach o wykroczenia - 100 zł.

 

SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Zasady pobierania opłat są następujące:

a) w sprawach z zakresu prawa pracy:

 • w sprawach z powództwa pracownika, w których wartość przedmiotu sporu wynosi poniżej 50.000 zł, powód nie ponosi żadnych opłat w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji;
 • w sprawach z zakresu prawa pracy z powództwa pracodawcy powód ponosi od pozwu opłatę odpowiednią do zgłoszonego roszczenia (z reguły będzie to opłata stosunkowa);
 • w sprawach o wartość przedmiotu sporu do 50.000 zł obie strony tj. pracownik i pracodawca, niezależnie od tego, czy są powodem czy pozwanym ponoszą tylko opłatę podstawową od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia;
 • w sprawach, których wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 50.000 zł, obu stron ponoszą wszystkie opłaty według zasad przewidzianych dla opłaty stosunkowej;


b) w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych pobiera się opłatę podstawową w kwocie 30 zł wyłącznie od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzeniu niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.

ZWOLNIENIE OD KOSZTÓW SĄDOWYCH

Strona, której nie stać na pokrycie kosztów postępowania, może złożyć do sądu wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. Sąd może:

 • zwolnić od ponoszenia kosztów sądowych w części – jeżeli strona jest w stanie ponieść tylko część kosztów, zaś pozostałej części bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny nie może ponieść. Np. zwolnić od określonej kwoty lub opłaty, czy też ułamkowej lub procentowej części kosztów;
 • zwolnić w całości od kosztów sądowych – jeżeli strona nie jest w stanie ponieść ich bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.


Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych

Wniosek o zwolnienie od kosztów postępowania powinien zawierać:

 • tytuł pisma (wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych);
 • dane składającego wniosek (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania);
 • określenie przeciwnika procesowego;
 • oznaczenie sądu, do którego wnosi się  pismo;
 • wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, z zaznaczeniem czy zwolnienie ma nastąpić z całości czy części kosztów;
 • oświadczenie, że sytuacja rodzinna i majątkowa wnioskodawcy uniemożliwia poniesienie kosztów sądowych;
 • podpis;
 • załączniki (wypełniony druk oświadczenia majątkowego).


Opłata kancelaryjna

Opłaty kancelaryjne w sprawach cywilnych
Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 785 ze zm.)

Wydanie odpisu dokumentu
Zgodnie z art. 77 w/w ustawy  opłatę od wniosku o wydanie na podstawie akt:
1) poświadczonego odpisu, wypisu lub wyciągu,
2) odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności,
3) odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności,
4) zaświadczenia
– pobiera się w kwocie 20 złotych za każde rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu.

1a.   Opłatę od wniosku o wydanie na podstawie akt zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia pobiera się w kwocie 20 złotych za każdy wydany informatyczny nośnik danych.
3.   Opłatę, o której mowa w ust. 1, pobiera się od wniosku o odpis księgi wieczystej, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej.

Brak opłaty od pierwszego wniosku o wydanie odpisu
Zgodnie z  art. 77a  Nie pobiera się opłaty od pierwszego wniosku o wydanie na podstawie akt odpisu orzeczenia kończącego postępowanie z klauzulą wykonalności, złożonego przez stronę, która wszczęła postępowanie.

Wydanie kopii dokumentu
Zgodnie z art. 78 opłatę od wniosku o wydanie kopii dokumentu, znajdującego się w aktach sprawy, pobiera się w kwocie 20 złotych za każde rozpoczęte 20 stron wydanej kopii.

Opłaty kancelaryjne w sprawach karnych
Ustawa o opłatach w sprawach karnych z dnia 23 czerwca 1973 r. (tj. Dz.U. Nr 49, poz. 223)

Zgodnie z art. 19 ust.1. za zaświadczenia i inne dokumenty, wydawane na wniosek na podstawie akt, pobiera się od wnioskodawcy opłatę kancelaryjną w wysokości 6 zł za każdą stronę.

Sposoby uiszczania opłat sądowych

Opłaty sądowe uiszcza się:

 • w formie bezgotówkowej na rachunek bieżący dochodów właściwego sądu;
 • w formie wpłaty gotówkowej, bezpośrednio w kasie sądu;
 • w formie znaków o odpowiedniej wartości wykonanych według ustalonego wzoru tzw. znaków opłaty sądowej, przy czym maksymalna wysokość opłaty sądowej, jaką można uiścić przy pomocy znaków opłaty sądowej, wynosi 1500 zł.


Numer rachunku bankowego dla dochodów Sądu Apelacyjnego w Gdańsku na który należy uiszczać opłaty sądowe w formie bezgotówkowej:

NBP O/Gdańsk
63 1010 1140 0108 2322 3100 0000

Numer rachunku pomocniczego, na który należy uiszczać zaliczki na pokrycie kosztów czynności (opinii) wykonywanych przez biegłych sądowych, tłumaczy, jednostki administracyjne akademii medycznej, instytuty naukowo-badawcze lub zakłady służby zdrowia - na zlecenie Sądu:

NBP O/Gdańsk
03 1010 1140 0108 2313 9800 0000

w treści przelewu należy podać numer sprawy.

Opłatę skarbową od złożonych dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz ich odpisów, wypisów lub kopii należy uiścić na konto:

Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 GDAŃSK
31 1240 1268 1111 0010 3877 3935

Adresy stron internetowych dot. opłat i kosztów sądowych:

http://www.prawo.lex.pl/bap/prawnicy/Dz.U.2005.167.1398.html

Ustawy:

 


Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości:
 


Dekret

Rejestr zmian dla: Koszty sądowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-08-30
Publikacja w dniu:
2019-08-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-08-30
Publikacja w dniu:
2019-08-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-08-30
Publikacja w dniu:
2019-08-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-05-14
Publikacja w dniu:
2018-05-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-05-14
Publikacja w dniu:
2018-05-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-05-14
Publikacja w dniu:
2018-05-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-05-14
Publikacja w dniu:
2018-05-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-05-14
Publikacja w dniu:
2018-05-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-05-14
Publikacja w dniu:
2018-05-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-05-14
Publikacja w dniu:
2018-05-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-05-14
Publikacja w dniu:
2018-05-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-05-09
Publikacja w dniu:
2018-05-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-05-09
Publikacja w dniu:
2018-05-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-29
Publikacja w dniu:
2018-03-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-29
Publikacja w dniu:
2018-03-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-29
Publikacja w dniu:
2018-03-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-29
Publikacja w dniu:
2018-03-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-29
Publikacja w dniu:
2018-03-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-12-18
Publikacja w dniu:
2017-12-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-12-13
Publikacja w dniu:
2017-12-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-12-13
Publikacja w dniu:
2017-12-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-12-13
Publikacja w dniu:
2017-12-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-12-13
Publikacja w dniu:
2017-12-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-12-13
Publikacja w dniu:
2017-12-13
Opis zmiany:
b/d