Udostępnienie informacji publicznej

INFORMACJA PUBLICZNA

Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1429 j.t.) i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie.

Zasady dostępu do informacji publicznej

Informacja publiczna nie opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Apelacyjnego w Gdańsku podlega udostępnieniu na wniosek, który należy złożyć:

- osobiście w Biurze Podawczym Sądu Apelacyjnego w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 28/29,
- przesłać pocztą na adres: Sąd Apelacyjny, ul. Nowe Ogrody 28/29, 80-803 Gdańsk,
- przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy:

administracja@gdansk.sa.gov.pl

faksem pod numer: 58 302 97 22

- przesłać za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP).

Terminy

Informacja publiczna podlega udostępnieniu bez zbędnej zwłoki (nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku). W przypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w ww. terminie, powiadamia się wnioskodawcę (w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku) o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja publiczna zostanie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wpływu wniosku do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku.

Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej

Odmowa udzielenia informacji może nastąpić ze względu na ograniczenia w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także jeśli nie ma przesłanek do uznania, że przetworzenie informacji w zakresie wskazanym we wniosku jest szczególnie istotne dla interesu publicznego. Odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej. Stronie, której odmówiono prawa dostępu do informacji  publicznej przysługuje prawo wniesienia odwołania stosownie do przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

Rejestr zmian dla: Udostępnienie informacji publicznej

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-11-13
Publikacja w dniu:
2019-11-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-11-13
Publikacja w dniu:
2019-11-13
Opis zmiany:
b/d