Zarządzenie IV Wiz.-052-2/19/C

Prezes Sądu Apelacyjnego  w Gdańsku na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870 j.t.) w zw. z art. 238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23 t.j.) informuje, że petycja wielokrotna w sprawie zapoznania sędziów Apelacyjnego z treścią dyrektywy 93/13 EWG, najnowszym orzecznictwem Sądu Najwyższego o sygn. akt
I CSK 242/18 i III CSK 159/17, prawomocnym wyrokiem sygn. I ACa 537 /18 z 18.06.2019 r., prawomocnym wyrokiem sygn. VI ACa 1712/17 z dnia 10.07.2019 r. oraz opinią Rzecznika Generalnego TSUE z dnia 14.05.2019 r. w sprawie C- 260/18 Dziubak została uwzględniona.
Petycja została przekazana Przewodniczącym Wydziałów Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, celem zapoznania z materiałami wszystkich sędziów.

UZASADNIENIE

Od dnia 22 lipca 2019 r. do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku wpłynęło sto dziewięć  Petycji dotyczących tej samej tematyki. Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku w dniu 22 sierpnia  2019 r. na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870 j.t.) zarządził wspólne rozpatrzenie petycji (petycja wielokrotna), określając czas oczekiwania na dalsze petycje od momentu ogłoszenia - termin 2 miesięcy, tj. do dnia 22  października 2019 r. Zgodnie z art. 2 ust. 3 przytoczonej ustawy przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. W niniejszej sprawie wnioskodawcy petycji zwrócili się do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku o udostępnienie materiałów informacyjnych sędziom Sadu Apelacyjnego w Gdańsku.
 Zaważywszy, że wniesiona Petycja wyczerpuje przesłanki określone w art. 2 ust. 3 ustawy o petycjach oraz wobec upływu terminu do rozpatrzenia Petycji, Prezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku uwzględnił żądanie zawarte w przedmiotowej Petycji i udostępnił materiały wszystkim sędziom Sądu Apelacyjnego w Gdańsku.

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Apelacyjny w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 28/29  80-803 Gdańsk, reprezentowany przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku i Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, w zakresie realizowanych zadań;
2. Dane kontaktowe Administratora danych: telefon: (58) 32-38-600, adres e-mail: sekretariat@gdansk.sa.gov.pl;
3. Funkcję Inspektora ochrony danych w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku pełni Monika Kucharczyk-Wocial , tel. kontaktowy: 58 76-28-673, adres e-mail: iodo@gdansk.sa.gov.pl
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane celem realizacji złożonej petycji na podstawie art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r, o petycjach;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu podjęcia czynności;
7. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom lub podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów lub podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych.;
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres właściwy dla kategorii archiwalnej zgodnie z Wykazem rzeczowym akt Sądu Apelacyjnego w Gdańsku;
9. Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
10. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie wymienionych Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
11. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
12. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

Rejestr zmian dla: Zarządzenie IV Wiz.-052-2/19/C

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-11-19
Publikacja w dniu:
2019-11-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-11-19
Publikacja w dniu:
2019-11-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-11-19
Publikacja w dniu:
2019-11-19
Opis zmiany:
b/d